John Huy Trần xúc động chia sẻ chuyện thừa nhận đồng tính với gia đình.